843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)
Telehealth

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

Payments

Pay Your BIll Online

Telehealth

Connect via Telehealth

Dr. Kevin O'Kelly

MD

EDUCATION
State University of New York – Brooklyn, New York – General Surgery – 1988
St. George’s University School of Medicine – Bayshore, New York Doctor of Medicine – 1986
University of South Carolina – Columbia, South Carolina Bachelor of Science – Biology – 1980

RESIDENCIES
University of South Florida – Tampa, Florida – Chief Resident – 1992-1993
Tampa General Hospital 1988 – 1993, Resident of the Year –1993

CLINICAL EXPERTISE
Urology & Urologic Surgery

CURRENT AND PAST POSITIONS
8/2023 – Atlantic Urology Clinics
8/2020 – 8/2023 – MUSC-Marion Urology
7/2017 – 7/2020 – McLeod Urological Associates
9/1995 – 7/2017 – Low Country Urology Associates
6/1993 – 9/1995 – Florence Urological Associates

PROFESSIONAL INTERESTS
McLeod Regional Medical Center: Chief of Urology
Clinical Instructor Urology – MUSC
Clinical Instructor Surgery – USC
Francis Marion University: Board of Trustees
Francis Marion University: School of Nursing Advisory Board
University of South Carolina: Board of Visitors
Carolina First Bank: Board Member
Carolina Hospital Systems: Medical Executive Committee – Chief of Staff
Community Health Systems Corporation: Physician Advisory Board
Carolinas Hospital System Corporation: National PLG member
South Carolina Medical Association: Board Member
South Carolina Medical Association: Delegate
Governor School of Mathematics and Science: Board Member
MUSC Marion: Medical Executive Committee Secretary

COMMUNITY INTERESTS
University of South Carolina: Letterman
Pediatrics Youth Hockey Association: President
Pee Dee Youth Hockey Association: Coach
Dixie Youth Baseball: Coach
Trinity Collegiate School: Soccer
Trinity Collegiate School: Baseball Coach

Office Locations

Thank a Doctor

Have you had an exceptional experience with an Atlantic Urology Clinic physician? Let them know!

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.