843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

roberts600

Dr. Brian Roberts

MD, FACS

EDUCATION
University of Virginia – BA, Charlottesville, VA 1986
University of Virginia School of Medicine – MD, Charlottesville, VA 1992

RESIDENCIES
Georgetown University Medical Center – Urology, Washington DC, 1998

BOARD CERTIFICATIONS

Board Certified – Urology

CLINICAL EXPERTISE
Urology
Urologic Surgery

SPECIAL INTERESTS
Laparoscopic and Robotic Surgery
Minimally Invasive Surgery
Cancers of the Prostate, Kidney, and Bladder
Urinary Incontinence
Female Pelvic Organ Prolapse

AWARDS, PUBLICATIONS & RESEARCH STUDIES 
Washington Urologic Society Research Competition First Prize

CURRENT AND PAST POSITIONS 

Grand Strand Urology, Carolina Urologic Research Center – Urologic Surgeon, Myrtle Beach, SC
Georgetown University Medical Center – Urologist, Washington DC

Office Locations

Thank a Doctor

Have you had an exceptional experience with an Atlantic Urology Clinic physician? Let them know!

WE ARE OPEN and offering same day patient visits.

In-person visitors are advised to wear a mask or scarf as a face covering (click on this link for a short video on how to make a mask: https://www.youtube.com/watch?v=9YLXEhSjVsw ).

Patient visits can be conducted via Telehealth or in-person. To schedule, please call 843.347.2450

Due to COVID-19 (Coronavirus), if you are experiencing fever, coughing and/or shortness of breath, you will need to schedule for a later time.

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.