843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)
Telehealth

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

Payments

Pay Your BIll Online

Telehealth

Connect via Telehealth

Dr. Lauren Folgosa Cooley

MD, PhD

EDUCATION
University of Richmond– BS, Biochemistry and Molecular Biology, Honors Program 2010
Medical College of Virginia/VCU – MD, Valedictorian 2017
Medical College of Virginia/VCU – PhD, Immunology 2017

RESIDENCIES
McGaw Medical Center of Northwestern University, Chicago IL 2023

FELLOWSHIPS
Post-doctoral research fellowship, Urologic Oncology, Northwestern University, 2021

CLINICAL EXPERTISE
Urology
Urologic Surgery
Immunology

SPECIAL INTERESTS
Urologic Oncology
Laparoscopic and Robotic Surgery
Cancer Research
Minimally Invasive BPH treatments
Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HOLEP) for BPH
Stone disease

AWARDS, PUBLICATIONS, & RESEARCH STUDIES
For a list of Dr. Cooley’s Publications click on the following link:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=cooley+lf

Northwestern University
Catherine Reba Award for Outstanding Urology Resident, 2023
Best Poster Award, Society of Urologic Oncology Annual Meeting, 2021
Urology Care Foundation Resident Research Award and Grant, 2020
Society of Women in Urology, Elisabeth Pickett Research Award, 2020

Medical College of Virginia/Virginia Commonwealth University
Valedictorian of Medical School Class, 2017
Dean’s Award for Academic Achievement, 2017
Phi Kappa Phi Honors Society, 2014
Alpha Omega Alpha (AOA) Honors Society, junior inductee, 2012

University of Richmond
Summa Cum Laude, 2010
National Golf Coaches Association All-American Scholar Team, 2006-2010
National Hispanic Scholar, Honors Scholarship, 2006-2010
HHMI Minority Research Scholar Award, 2006

Woodward Academy
Athletic Hall of Fame (Women’s Golf), Inductee, 2018

JOURNAL REVIEWER
Journal of Urology
Urology
Urology Practice
European Urology
Frontiers in Oncology

ASSOCIATIONS
American Urologic Association
Society of Women in Urology

Office Locations

Thank a Doctor

Have you had an exceptional experience with an Atlantic Urology Clinic physician? Let them know!

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.