843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)
Telehealth

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

Payments

Pay Your BIll Online

Telehealth

Connect via Telehealth

Careers

Feel free to browse open positions we are hiring for below:

CT Tech - PRN

Atlantic Urology Clinics is searching for a full time CT Tech for our Murrells Inlet location. This is full time, M-F, 8-5.  CT Experience preferred,  but not required.  Must be a licensed RT(R).

Send resume to

Front Desk Receptionist

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We have a current need for Medical Receptionists in the following locations:

  • Little River

This is a full time position, M-F, 8am-5pm. Must have at least 2+ years experience as a front desk receptionist in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

LPN

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for a full time LPN in the following locations:

  • Little River
  • Myrtle Beach

This is a full time position, M-F. Must have at least 2+ years experience in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

Medical Assistant

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for a full time Medical Assistant in the following locations:

  • Myrtle Beach
  • Conway
  • Little River

This is a full time position, M-F. Must have at least 2+ years experience in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

Medical Scribe

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for an experienced scribe in the following location:

Conway

Full time position, M-F, 8am-5pm. Must have at least 3+ years experience as scribe or Medical Assistant with EMR experience.  Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice. Please email resume to

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.