843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)
Telehealth

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

Telehealth

Connect via Telehealth

Careers

Feel free to browse open positions we are hiring for below:

CT Tech - PRN

Atlantic Urology Clinics is searching for a full time CT Tech for our Murrells Inlet location. This is full time, M-F, 8-5.  CT Experience preferred,  but not required.  Must be a licensed RT(R).

Send resume to

Front Desk Receptionist

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We have a current need for Medical Receptionists in the following locations:

  • Little River

This is a full time position, M-F, 8am-5pm. Must have at least 2+ years experience as a front desk receptionist in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

LPN

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for a full time LPN in the following locations:

  • Little River
  • Myrtle Beach

This is a full time position, M-F. Must have at least 2+ years experience in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

Medical Assistant

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for a full time Medical Assistant in the following locations:

  • Myrtle Beach
  • Conway
  • Little River

This is a full time position, M-F. Must have at least 2+ years experience in a medical office/clinic setting, Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice.

Please send resume to

Medical Scribe

Atlantic Urology Clinics is a premier medical practice with 24 providers and 10 office locations. We are expanding and adding to our staff. We have a current need for an experienced scribe in the following location:

Conway

Full time position, M-F, 8am-5pm. Must have at least 3+ years experience as scribe or Medical Assistant with EMR experience.  Urology experience is a plus. Atlantic Urology Clinics offers competitive pay, great benefits in a cutting edge Urology practice. Please email resume to

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.