843.347.2450
Appointments
843.347.8600
Billing (Press 1)

843.347.2450

Appointments

843.347.8600

Billing Questions (Press 1)

Dr. Matthew Young

MD

EDUCATION
University of Kentucky – BS, Biology & Chemistry, Lexington, KY 2005
University of Cincinnati College of Medicine – MD, Cincinnati, OH 2009

INTERNSHIPS
Medical University of South Carolina – General Surgery, Charleston, SC 2010

RESIDENCIES
Medical University of South Carolina – Urology, Charleston, SC 2014

BOARD CERTIFICATIONS
Board Certified – Urology

CLINICAL EXPERTISE
Urology
Urologic Surgery
Robotic Surgery

SPECIAL INTERESTS
Robotic Surgery
Laparoscopic Surgery
Male Voiding Dysfunction
Prosthetics- Penile prosthesis, artificial urinary sphincter
Stone Disease

AWARDS, PUBLICATIONS & RESEARCH STUDIES
Magna Cum Laude at University of Kentucky
Surgeon of Excellence at a Center of Excellence in Robotic Surgery by Surgical Review Corporation, Baptist Health Paducah 2018
Thomas Alexander Kirkland Jr. Excellence in Care Award, Urology Department, MUSC 2012-2013
Thomas Alexander Kirkland Jr. Excellence in Care Award, Urology Department, MUSC 2011-2012
Intern of the Year, General Surgery Department, MUSC 2009-2010
Singletary Scholarship for Academic Excellence, University of Kentucky 2004-2005

CURRENT & PAST POSITIONS
Atlantic Urology Clinics, Coastal Urology Center – Urologist Conway, SC
Urology Group of Paducah/Baptist Health Paducah Urology – Urologist Paducah, KY

Office Locations

Thank a Doctor

Have you had an exceptional experience with an Atlantic Urology Clinic physician? Let them know!

WE ARE OPEN and offering same day patient visits.

Patient visits can be conducted via Telehealth or in-person. To schedule, please call 843.347.2450

Due to COVID-19 (Coronavirus), if you are experiencing fever, coughing and/or shortness of breath, you will need to schedule for a later time.

How Can We Help You?

Language Assistance Services for Individuals With Limited English Proficiency

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 843-347-2450.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 843-347-2450.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 843-347-2450.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 843-347-2450。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 843-347-2450.

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 843-347-2450. 번으로 전화해 주십시오.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 843-347-2450.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 843-347-2450.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 843-347-2450:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 843-347-2450.

فارسیتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با

843-347-2450

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 843-347-2450.

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-_843-347-2450_____________ (رقم هاتف الصم والبك).

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 843-347-2450 पर कॉल करें।

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。843-347-2450まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 843-347-2450.